بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، این طرح شامل 21 هکتار فضای سبز باغ بهارستان، پنج هکتار طرح مسکن مهر و حدود هشت هکتار فضای سبز فاز 3 شهر بهارستان است.
سال گذشته نقشه های 3.6 هکتار از فضاهای باقیمانده ایجاد فضای سبز در چهار محله بهارستان طراحی و تکمیل شده است.
همچنین 2.7 هکتار نقشه های فضای سبز میدان ورودی طراحی و 3.2 هکتار فضای سبز مسکن مهر طراحی شده است.

بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، این طرح شامل 21 هکتار فضای سبز باغ بهارستان، پنج هکتار طرح مسکن مهر و حدود هشت هکتار فضای سبز فاز 3 شهر بهارستان است.
سال گذشته نقشه های 3.6 هکتار از فضاهای باقیمانده ایجاد فضای سبز در چهار محله بهارستان طراحی و تکمیل شده است.
همچنین 2.7 هکتار نقشه های فضای سبز میدان ورودی طراحی و 3.2 هکتار فضای سبز مسکن مهر طراحی شده است.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=19890
کد خبر
19890