دکتر سید محسن طباطبایی

مدیرعامل

دکتر سید محسن طباطبایی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان است.

شماره تماس: ۹۶-۳۶۸۶۱۰۹۰-۰۳۱      ایمل سازمانی: 

مشاهده پروفایل

مهندس حمید صالحی

عضو هیات مدیره

مهندس حمید صالحی، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید بهارستان است.

شماره تماس: 96-36861090-031 داخلی 244               ایمیل سازمانی: h.salehi@ntdc.ir           

مشاهده پروفایل

مهندس حمید صبوری خواه

عضو هیات مدیره

مهندس حمید صبوری خواه، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید بهارستان است.

شماره تماس:  96-36861090-031 داخلی 215              ایمیل سازمانی:           

مشاهده پروفایل