مهندس محمدرضا احمدی

مدیرعامل

آقای مهندس محمدرضا احمدی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان است.

شماره تماس: ۹۶-۳۶۸۶۱۰۹۰-۰۳۱

آقای سعید بذر افشان

عضو هیات مدیره

آقای سعید بذر افشان، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید بهارستان است.

شماره تماس: 

مهندس حمید صالحی

عضو هیات مدیره

آقای مهندس حمید صالحی، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید بهارستان است.

شماره تماس: