حمید صالحی

معاون فنی و اجرایی

آقای حمید صالحی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید بهارستان است.

شماره تماس:                ایمیل سازمانی: h.salehi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل