حمید صالحی

معاون فنی و اجرایی

آقای حمید صالحی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید بهارستان است.

شماره تماس: 

مشاهده پروفایل