مهندس محمدرضا احمدی

مدیرعامل

شماره تماس: ۹۶-۳۶۸۶۱۰۹۰-۰۳۱
ایمیل سازمانی: m.ahmadi@ntdc.ir