مزایده عمومی فروش 10-99

به نام خدا
آگهی مزایده عمومی فروش شماره 10 / 99
شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعداد ی از زمینهای تجاری، مسکونی آپارتمان و مسکونی ویژه خود را از طریق مزایده عمومی فروش به صورت نقد و نقد و اقساط به شرح زیر و با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( www.setadiran.ir) با شماره شناسایی 2099001352000003 و کد مزایده گزار شماره 1352 در سامانه مزایده، بصورت الکترونیکی به فروش برساند:
*زمان انتشار در روزنامه (نوبت اول) : 24 / 09 / 1399 ساعت 8 صبح.
*زمان انتشار در روزنامه (نوبت دوم) : 26 / 09 / 1399 .
*مهلت دریافت اسناد مزایده : 07 / 10 / 1399 تا ساعت 19 بعد از ظهر خواهد بود.
*آخرین مهلت ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت در سامانه: 18 / 10 / 1399 ساعت 19 بعد ازظهر می باشد.
*زمان بازگشایی : 20 / 10 / 1399 ساعت 10 صبح (تحویل ضمانت شرکت در مزایده الزاما تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 18 / 10 / 1399 بصورت پاکت شده تحویل دبیرخانه شرکت شده و رسید دریافت نمایند).
*زمان اعلام به برنده : 22 / 10 / 1399
*آخرین مهلت دریافت وجوه نقدی پس از برنده شدن در مزایده از برنده: 29 / 10 / 1399
*اعلام اسام برندگان در تابلو اعلانات شرکت علاوه بر سامانه، به منزله ابلاغ به برنده مزایده می باشد.
 حضنر متقاض در کمیسیون بازگشای بلامانع است.
• پایگاه اینترنت : www.bnt.ir
• کانال اجتماع شرکت اینستاگرام(: baharestan_new_town)
• تلفن: 96 – 36861090 داخل 209 دفتر فروش
شرکت عمران شهرجدید بهارستان

برای دانلود فایل مزایده اینجا کلیک کنید.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20695
کد خبر
20695