به نام خدا
آگهی مزایده عمومی فروش شماره 09-99
قابل توجه تعاونی های مسکن واجد شرایط
شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر داردتعدادی از زمین های مسکونی آپارتمانی (انبوه سازی) خود را از طریق مزایده عمومی فروش بصورت نقد و اقساط به شرح زیر و با جزییات مندرج در اسناد مزایده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( www.setadiran.ir) با شماره شناسایی 2099001352000002 و کد مزایده گر شماره 1352 در سامانه مزایده، بصورت الکترونیکی به فروش برساند:

*زمان انتشار در روزنامه (نوبت اول): 1399/9/17 ساعت 8 صبح
*زمان انتشار در روزنامه (نوبت اول): 1399/9/19
*مهلت دریافت اسناد نزایده: 1399/10/17تا ساعت 19 بعداز ظهر خواهد بود.
*آخرین مهلت ارسال و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد: 1399/10/18ساعت 19 بعد از ظهر می باشد.
* زمان بازگشایی: 1399/10/20بصورت پاکت شده تحویل دبیرخانه شرکت شده و رسید دریافت نمایند.
*زمان اعلام برنده: 1399/10/22

*آخرین مهلت دریافت وجوه نقدی پس از برنده شدن در مزایده از برنده: 1399/10/29

*اعلام اسامی برندگان در تابلوی اعلانات شرکت علاوه بر سامانه ستاد، به منزله ابلاغ به برنده مزایده می باشد.

  • حضور متقاضی در کمیسیون بازگشایی بلامانع است.

  • پایگاه اینترنتی: www.bnt.ir

  • کانال اجتماعی شرکت (اینستاگرام) baharestan_new_town

  • تلفن: 96-36861090 داخلی 209 دفتر فروش

    شرکت عمران شهرجدید بهارستان

دانلود فایل مزایده 09-99

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20667
کد خبر
20667