عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
مزایده عمومی فروش شماره 02-400 1400/5/3 1400/5/23
مزایده عمومی فروش شماره 01-400 1400/3/17 1400/4/5
مزایده عمومی فروش شماره 11-99 1399/11/15 1399/12/13
مزایده عمومی فروش شماره 10-99 1399/9/24 1399/10/18
مزایده عمومی فروش شماره 09-99 1399/9/17 1399/10/18