عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
مزایده عمومی فروش شماره 11-99 1399/11/15 1399/12/13
مزایده عمومی فروش شماره 10-99 1399/9/24 1399/10/18
مزایده عمومی فروش شماره 09-99 1399/9/17 1399/10/18
مزایده عمومی فروش شماره 08-99 1399/8/15 1399/9/6
فراخوان عمومی فروش شماره 07-99 1399/6/4 1399/6/27