محور گردشگری میانی بهارستان؛ الگویی از چهارباغ اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، محور میانی این شهر به مساحت 322 هکتار از ورودی شهر بهارستان آغاز شده پس از اتصال به باغ بهارستان در ادامه تا انتهای مرز محدوده شهر در شرق بهارستان امتداد می یابد.
این گزارش حاکیست از سال 94 تا کنون کاربری های محور میانی گردشگری بهارستان شامل مجموعه های شاخص شهری، جانمایی و تعریف شده است و در مرحله تصویب کمیسیون ماده 5 قرار دارد.
کاربری های بزرگ تجاری، فرهنگی در مقیاس شهری و محور پیاده راه شبیه چهار باغ اصفهان بعنوان فضای شهری فعال در محور میانی به عرض 46 متر در شهر بهارستان ایجاد می شود.
انتهای محور میانی به باغ بهارستان ختم می شود، پروژه باغ بهارستان با وسعت 100 هکتار در هسته مرکزی شهر واقع شده و شامل سطوح بزرگ گردشگری، فضای سبز شهری و مجموعه های ویژه مسکونی، تجاری و اداری می باشد.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=19658
کد خبر
19658