متروی بهارستان

توضیحات پروژه

خط قطار شهری صفه ـ بهارستان، با طول 14/7کیلومتر، توقفگاه صفه در انتهای جنوبی خط 1 قطار شهری اصفهان را به شهر جدید بهارستان متصل خواهد ساخت. بطوریکه، 9/5 کیلومتر  آن بصورت زیرزمینی و 4/6 کیلومتر باقیمانده به شکل رو-زمینی خواهد بود. در مسیر قطار صفه ـ بهارستان، 3 ایستگاه (سپاهان‌شهر، راه‌آهن و بهارستان) جانمایی شده است.

عملیات اجرایی احداث خط متروی اصفهان- بهارستان به طول حدود 14 کیلومتر در سال 1390 آغاز شده و مرحله زیرسازی و ابنیه فنی پروژه متروی اصفهان- بهارستان شامل دو قطعه “الف” و “ب” از ‘صفه تا راه آهن’ و ‘راه آهن تا بهارستان’ به موازات جاده اصفهان- شیراز است که از ایستگاه شهر بهارستان به خط یک متروی کلان شهر اصفهان متصل خواهد شد، درحال اجرا است.