طراحی نقشه ساماندهی فضاهای سبز باقیمانده شهر بهارستان

نقشه ساماندهی فضاهای سبز باقیمانده شهر بهارستان طراحی شد.
بنابراعلام روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، این طرح شامل 21 هکتار فضای سبز باغ بهارستان، پنج هکتار طرح مسکن مهر و حدود هشت هکتار فضای سبز فاز 3 شهر بهارستان است.
سال گذشته نقشه های 6/3 هکتار از فضاهای باقیمانده ایجاد فضای سبز در چهار محله بهارستان طراحی وتکمیل شده است.
همچنین 7/2 هکتار نقشه های فضای سبز میدان ورودی طراحی و 2/3 هکتار فضای سبز مسکن مهر طراحی شده است.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=19800
کد خبر
19800