فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید

واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده شهرهای جدید

برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی

تامین اسناد اتمام و مالکیت
مسکن مهر

پیگیری بر ایجاد
تاسیسات زیربنایی

حمایت از فناوری های نوین ساختمانی
در محدوده شهرهای جدید

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری
(سامانه شهراه)

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری
(سامانه سامد)

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری
(سامانه دادور)

حمایت از
پایان نامه دانشجویی

حمایت از پژوهشگران
و صاحبان ایده های نو

اجرای پروژه های ساخت از طریق مشارکت در محدوده شهرهای جدید

سرمایه گذاری در
شهرهای جدید

سامانه فرصت های سرمایه گذاری
در مسکن و ساختمان

سامانه انجمن خیرین
راه و ترابری