استعلام قرارداد واگذاری املاک

شرکت عمران شهرهای جدید

مشاهده

فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید

مشاهده

واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده شهرهای جدید

مشاهده

برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی

مشاهده

صدور پروانه تأسیس
شهرک خصوصی

مشاهده

تامین اسناد اتمام و مالکیت
مسکن مهر

مشاهده

پیگیری بر ایجاد
تاسیسات زیربنایی

مشاهده

حمایت از فناوری های نوین ساختمانی
در محدوده شهرهای جدید

مشاهده

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری
(سامانه شهراه)

مشاهده

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری
(سامانه سامد)

مشاهده

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری
(سامانه دادور)

مشاهده

حمایت از
پایان نامه دانشجویی

مشاهده

حمایت از پژوهشگران
و صاحبان ایده های نو

مشاهده

اجرای پروژه های ساخت از طریق مشارکت در محدوده شهرهای جدید

سرمایه گذاری در
شهرهای جدید

مشاهده

سامانه فرصت های سرمایه گذاری
در مسکن و ساختمان

مشاهده

سامانه انجمن خیرین
راه و ترابری

مشاهده