به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، برای اجرای این طرح شامل 3 بلوک بیش از 1 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
6000 مترمکعب خاکبرداری، 3000 مترمکعب خاکریزی، خاکریزی زراعی به میزان 1300 مترمکعب ازجمله مراحل اجرای این طرح از مرداد 96 تاکنون است.
همچنین بتن ریزی به میزان 1300 مترمکعب، بلوک فرش بتنی به مساحت 7500 مترمربع، جدول گذاری به طول 6500 متر و آسفالت ریزی به مساحت 3000 مترمربع ازدیگر مراحل اجرای این طرح تا کنون است.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=19804
کد خبر
19804