مقالات با موضوع های مدیریت شهری

بررسی تاثیر شاعرانگی المان های شهری بر ماندگاری آنها

دانلود

تبیین معیارها و شاخصهای شهر هوشمند در شهرهای جدید

دانلود

بررسی تاثیر نقش المان شهری بر هویت فضای شهر

دانلود

واکاوی چالش های مدیریت شهر، شهرهای جدید ایرانی

دانلود

الزامات و شاخص های توسعه شهری پایدار

دانلود

Do Smart City policies make cities more

دانلود

Leveraging macro-social marketing
to achieve sustainable development

دانلود

بررسی خودکفایی در شهرهای جدید

دانلود

بررسی عملکرد شهرهای جدید با تاکید بر جمعیت پذیری

دانلود

تجارب جهانی شهرهای جدید

دانلود

بهترین شهرهای پاک جهان کدامند؟

دانلود

چرا ایران؟

دانلود

دلیل ایجاد روستاهای هوشمند چیست؟

دانلود

تاثیر طراحی المان های شهری بر مبنای نشان و فرهنگ شهری در جهت توسعه پیکره شهری

دانلود

رقابت پذیری شهرهای جدید

دانلود