به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، حدود 460 هکتار از اراضی دولتی بدون کاربری در پهنه جنوبی و حریم شهر واقع شده که پتانسیلی برای توسعه شهر محسوب می شود.
مهمترین رویکرد مدیریت شهرسازی در ایجاد این مجموعه توسعه صنایع مجاز، ایجاد اشتغال و راه اندازی پارک های فناوری ودانش بنیان است.
در این مجموعه ایجاد فضاهایی برمبنای مصوبات شورای عالی در نظرگرفته شده که بتواند اهداف تعیین شده را تامین کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، حدود 460 هکتار از اراضی دولتی بدون کاربری در پهنه جنوبی و حریم شهر واقع شده که پتانسیلی برای توسعه شهر محسوب می شود.
مهمترین رویکرد مدیریت شهرسازی در ایجاد این مجموعه توسعه صنایع مجاز، ایجاد اشتغال و راه اندازی پارک های فناوری ودانش بنیان است.
در این مجموعه ایجاد فضاهایی برمبنای مصوبات شورای عالی در نظرگرفته شده که بتواند اهداف تعیین شده را تامین کند.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=19898
کد خبر
19898