آگهی فراخوان عمومی فروش شماره 40 / 99

به نام خدا
آگهی فراخوان عمومی فروش شماره 40 / 99
شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعداد یک قطعه زمین مسکونی آپارتمانی
خود را از طریق فراخوان عمومی فروش به صورت نقدو اقساط به شرح زیر ر و با جزییات
مندرج در اسناد فراخوان به فروش برساند:
*زمان انتشار در روزنامه )نوبت اول( : 23 / 02 / 1399 ساعت 8 صبح.
*زمان انتشار در روزنامه )نوبت دوم( : 24 / 02 / 1399 .
*مهلت دریافت اسناد فراخوان : 01 / 03 / 1399
*آخرین مهلت ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت: 18 / 03 / 1399 ساعت 14
*زمان بازگشایی : 19 / 03 / 1399 ساعت 30 / 09 صبح .
*زمان اعلام به برنده : 19 / 03 / 1399
*آخرین مهلت دریافت وجوه نقدی پس از برنده شدن در فراخوان از برند ه:
25 / 03 / 1399
* عودت مبلغ سپرده های شرکت در فراخوان عمومی فروش متقاضیانی که برنده نشده اند از
تاریخ 26 / 03 / 1399 به بعد به استثنای نفرات دوم.
*اعلام اسامی برندگان در تابلو اعلانات شرکت به منزله ابلاغ به برنده فراخوان می باشد.
 حضور متقاضی در کمیسیون بازگشایی بلامانع است.
• پایگاه اینترنتی: www.bnt.ir
• کانال اجتماعی شرکت )اینستاگرام(: baharestan_new_town
• تلفن: 96 – 36861090 داخلی 209 دفتر فروش
شرکت عمران شهرجدید بهارستان

دانلود فایل مزایده

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20189
کد خبر
20189