آگهی فراخوان عمومی شناسایی شریک سرمایه گذارشماره 99/05

 

باسمه تعالی

آگهی فراخوان عمومی مشارکت ( ارزیابی کیفی ) شناسایی شریک سرمایه گذار شماره 9905

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط که از توان فنی و مالی لازم برخوردار باشند برای مشارکت اقدام نماید.

موضوع : مشارکت در ساخت کاربری های تجاری- خدماتی، ورزشی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی ، فضای سبز ، پیاده راه مراکز محلات بلوک های 125(خرم)، 129(خرداد)، 223(اسفند)، 224(ولایت)، 225(امامت)، 230 (شاهد) و 7(کیهان) شهر جدید بهارستان در قالب 8 بسته مشارکتی.

  • آورده شرکت عمران: زمین و نظارت عالیه (به میزان یک درصد آورده شریک)
  • آورده شریک: شامل هزینه های طراحی و تهیه کلیه نقشه های اجرایی، عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه های مرتبط ،نظارت نظام مهندسی و بیمه و ساخت مراکز تجاری و خدمات عمومی و سایر هزینه های لازم برای آماده ساخت و بهره برداری نمودن موضوع مشارکت است از آنجا که خدمات عمومی موضوع مشارکت توسط شریک ساخته می شود و در اختیار شرکت عمران قرار می گیرد معادل هزینه ساخت این خدمات از آورده شرکت عمران کسر خواهد شد.

 نحوه انتخاب شریک:

پس از ارزیابی کیفی سرمایه گذاران از متقاضیان واجد شرایط برای ارائه پیشنهاد مالی دعوت خواهد شد.

برنامه زمانی و مکانی دریافت: تحویل و بازگشائی اسناد شناسائی و انتخاب سرمایه گذاران:

  • متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی لغایت 18/04/99در ساعات اداری به امور مشارکت ها و سرمایه گذاری شرکت عمران شهر جدید بهارستان به آدرس: بهارستان خیابان الفت شرقی انتهای خیابان امیرکبیر  (شماره تماس36861090-6 داخلی 226 ) و یا از وب سایت شرکت به نشانی BNT.ir جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند.
  • ضمناً پیشنهادها می بایست در پاکت های جداگانه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 30/04/99 به دبیرخانه مرکزی شرکت عمران بهارستان تحویل گردد.
  • کمیسیون ارزیابی دوشنبه مورخ 05 /05/99 در محل شرکت عمران بهارستان تشکیل و نسبت به بررسی مدارک و مستندات ارسالی اقدام خواهد نمود .

تذکر:

  • شرکت کنندگان محترم موظفند هرگونه تغییر احتمالی را از طریق آگهی های عمومی، ویا وب سایت شرکت پیگیری نمایند.
  • این فراخوان صرفاً جهت شناسایی سرمایه گذار می باشد و سایر موارد و مشخصات در اسناد شناسایی و انتخاب سرمایه گذاران مندرج است.

دانلود فایل مناقصه

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20298
کد خبر
20298